برای معماری که معمار نبود. خانم بسکی دیگر نیست. برای آنچه در سالیان فعالیت او بر معماری ایران گذشت، معماران ایرانی همیشه وامدار او خواهند بود. جمعه 22 خردادماه 1394 به یادش گرد هم می‌آییم.
مکان: باغ موزه قصر، آمفی تئاتر فرخی یزدی، ساعت 18 تا 20
خانواده، همکارانش در مجله معمار و گروهی از معماران