آدرس ايميل مجله تغيير يافت و از اين پس مي توانيد براي ارتباط با مجله به آدرس زير مراجعه كنيد
info@memarmagazine.com