سرمقاله
طراحی معماری و روش / کامران افشار نادری                                                                                     

رويداد
كارگاه تابستاني AA در تهران / اميد كاموري                                                                                     
مراسم چهارمین شب معمار/ حبيب قديرزاده                                                                                      

كتاب و نشريات / هانيه منصوري / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                        

نامه 
نشانه و كاستيهاي آن: در دفاع از گفتمان معماري، (رزي با نامي ديگر...)                                                  

نقد و نظر
رویکردی دیگر به طراحی معماری: کارگاه بررسی مفهومی، ایسیلحاجیحسناوغلو و اصلیچکمیس،دانشگاهفنیاستانبول / ترجمة آزیتا ایزدی  
طراحی از دید فرشتگان، با نگاهی به چند كار آلوارو سیزا / محمد مجیدی، با همکاری آناهیتا تبریزی                
ضرورت روش در طراحی / کاوه بذرافکن                                                                                            
خلاقیت و روش در طراحی / حبيبه مجدآبادي                                                                                    

گفتگو
گفتگو با بهرام شیردل در مورد معماری، فرایند یا روش / کامران افشار نادری                                              
گفتگو با کریس بوس (لاوا) / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                  

پروژه
چند كار از مهرداد ايروانيان                                                                                                          
پروژة پایلوت نمای شعب بانک ملت، تهران، کامران افشارنادری،حبیبه مجدآبادی،علیرضا مشهدیمیرزا              
شهروز مهدوی / ترجمة آزیتا ایزدی                                                                                                 

از ايران
روش طراحی در معماری تاریخی ایران / فرامرز پارسي                                                                          
استاد قوامالدين و استاد غياثالدين شيرازي، معماران معروف دورة تيموري / زهره بزرگ‌‌نيا                             
مسجد تاريخانه، دامغان / متن و عکس: بابک زیرک                                                                               

در جهان 
سفارت هلند در برلین،‌ OMA/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                 
دفترمعماری MVRDV / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                         
اکسپو 2015، استفانو بوئری / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                
فابریزیو پیرآندرِی / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                             

​مقالات رسيده
گنبد اورچين، خوزستان / كبري قرباني                                                                                             
فارينارو لپوره / پيمان اسماعيلپور