سرمقاله
ميانۀ آرمان و واقعيت / محمد محمدزاده                                                                                            
كتاب و نشريات                                                                                                                     

رويداد
بینال معماری ونیز / رضا محمدزاده                                                                                                  
پنجمين شب معمار / حبيب قديرزاده                                                                                               

نقد و نظر
تئوری، هویت، و شهر جهانی / مارک پسنیک / ترجمة آزيتا ايزدي                                                            
فراسوی سوگند بقراط، لزوم مشخصات موشکافانه / نادر تهراني / ترجمة صنم كلانتري                                    
آخرین مدرنیست، گفتگو با اسکار نیمه‏یر/ ادواردو گراکا / ترجمة آزيتا ايزدي                                               
گفتگو با بیارکه انگلس / محمد محمد‏زاده / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                 
گفتگو با نسرين سراجي، دستچپيها / محمد محمد‏زاده / ترجمة آزيتا ايزدي                                              
معماری دیجیتال / بيتا محمدي                                                                                                      

پروژه
جیان‏ کارلو مزانتی، معمار کلمبیايی / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                       
دفتر ‌ 3XN/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                                       
دفتر اوفيس / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                                    
معماری کره در قرن 21، یونگ جون کیم / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                
دفتر تاتیانا بیلبائو/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                             
ساختمان مسکونی و اداریـتجاری فرمانیه، تهران، شركت طرح و ساخت ريرا                                            
دفتر تجربة بنيادين معماري                                                                                                          

پروژههاي جايزة معمار
خانة مادر بزرگ، اصفهان، علي بمانيان، سارا بمانيان                                                                             
سالن زيبايي روياي سفيد، تهران، مجتبي تسلط                                                                                 
كلينيك فوقتخصصي قلب و عروق، قزوين، مهدي عليرضايي، سميه ابراهيمي                                              
خانة سفيد، نوشهر، رضا هدايت پور، حسين عليزاده                                                                              
نوسازي راستة بازار جواهر و ساعت بازار بزرگ تهران، مهندسان مشاور ابنية نوآفرين (مانا)                              
آتلية معماري در اصفهان، دفتر معماري رويداد                                                                                   

از ايران
کوشک ‌هشت‌ بهشت، اصفهانمتن و عكس: بابك زيرك                                                     
خانة ‌ایرانی،‌ کاشانگفتگوي ‌لیلی‌ گلستان ‌با شعله ‌بلوچ                                                     

طراحي
لحنِ ِآهنگِ ‌مکان، نیمنگاهی ‌به‌ برجسته ‌‌تکرارهای ‌محمدرضا‌ قربانیوحید حکیم              

مقالات رسيده
فابیو‌ گرامازیو‌ و‌ ماتیوس‌ کوهلر با‌ همکاری ‌ETH زوریخترجمه، تدوين و جمعآوري: مهندسان مشاور طرح و توسعة دلتا        
نياز به تفكر پارامتريكفرشيد موسويترجمة علي قدياني