سرنوشت مدرنيسم بومی منحصربهفرد تهران،19501970میلادی، استتیک غیرمترقبه بودن / كاوه مهرباني      
تاريخچه                                                                                                                                  
تهرانِ کلایدوسکوپیک / استفانو بوئری                                                                                              
(برخی) منابع تأثیرگذار بر شکلگیری معماری مدرنیستی تهران / جِیک مورتون                                          
معماری در تهران / لئو کاندل                                                                                                         
سگ پکنی / شهاب کاتوزیان                                                                                                          
چشمهای بازِِ ِِبسته / هرویگ کمپینگر                                                                                               
دریغ از میراث معماری مدرن تهران / مهرآذر سهیل                                                                             
سقفهای صاف ‌‌مدرنيسم در میان سقفهای صاف تهران / نيلز كريستين فريتش                                          
برخی تأثیرات محتمل                                                                                                                 
کلیت فرم                                                                                                                                
سینماهای تهران                                                                                                                       
در و پنجره                                                                                                                              
پله                                                                                                                                         
کف                                                                                                                                        
دیوار حیاط                                                                                                                              
کنسول                                                                                                                                   
شبكه                                                                                                                                      
جزئیات                                                                                                                                   
تابلو، چراغ، دکور                                                                                                                       
شب                                                                                                                                       
مصالح/ سرامیک                                                                                                                        
اندود سیمانی یا بتن                                                                                                                   
برج (بلندمرتبه)                                                                                                                         
مجلة معماري نوين                                                                                                                     
تخريب