يادداشت
یادداشت سردبیر / كامران افشار نادري                                                                                             

سرمقاله
معمار و مشتری / كامران افشار نادري...                                                                                             

رويداد
مراسم يادمان و هشتمين دورة جايزة معماري ميرميران / حبيب قديرزاده                                                  
معرفي چهرههاي نو معماري در انجمن معماران امريكا 2014                                                                 

كتاب و نشريات      
                                                                                                               
نامة رسيده 
نامهاي از كيوان خسرواني                                                                                                            

نقد و نظر
صلاحیت کارفرما / سيدرضا هاشمي                                                                                                 
16 راه گفتمان موفق با کارفرما / محمدرضا قانعي                                                                                
رابطة معمار و کارفرما در معماری تاریخی ایران / فرامرز پارسی                                                               
مشتریان آوانگارد مدرنیسم / حبيبه مجدآبادي                                                                                    
کارفرمای معاصر/ عليرضا تغابني                                                                                                    
تاوان پیشرو بودن / حبيبه مجدآبادي                                                                                               

پروژههاي ساختهنشده                                                                                                            

مسابقه
مسابقة برج هزاره، ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد                                                                              

در جهان
خبرهايكوتاه / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                                  

مقالات رسيده
امتحان كارشناسي ارشد، ارزیابی دانشجو یا بیلبورد طراح سؤال! / احمد پوراكبر                                           
نقش سایهسار، نورپردازی و روشنایی باغ ارم، شیراز