رتبه اول: خانه صدری، اصفهان، محمدرضا قانعی، علی شیخ الاسلام
رتبه دوم:
ساختمان مسکونی الهیه، تهران، بهروز بیات
رتبه سوم:
خانه نواب صفوی، اصفهان، محمدرضا قانعی، علی شیخ الاسلام
رتبه چهارم:
خانه شماره 3، شیراز، مهرداد ایروانیان
رتبه پنجم:
مجتمع مسکونی کامرانیه، تهران، فرامرز شریفی