رتبه اول: خانه پله ای، تهران، رامین مهدی زاده
رتبه دوم (به طور مشترك):
ساختمان بخارا 1، تهران، خیابان ظفر، نوشین غیاثی
رتبه دوم (به طور مشترك):
ویلای بمانیان، اصفهان، بهارك كشانی
رتبه سوم:
مجموعه مسكونی پیروزی، اهواز، مهدی مقاره عابد
رتبه چهارم:
خانه رنجبر، تهران، امین تاج
رتبه پنجم:
خانه دو پوسته، لواسان، رضا دانشمیر