رتبه اول: ویلای مانلی، مازندران، رویان، شهرک مانلی، دفتر معماری زاویه، مهدی مرزیاری، مریم علوی
رتبه دوم:
ویلای شماره 2، مازندران، نور، شهرک ساحلی دریاچه، پویا خزائلی پارسا
رتبه سوم:
خانه پورسیدی، كرمان، شروین حسینی