رتبه اول: مجتمع اداری - تجاری ولیعصر، عباس ریاحی فرد، فریناز رضوی نیكو
رتبه دوم:
ساختمان اداری - استیجاری خرسند، گروه طراحی ارش، علیرضا شرافتی، رامبد ایلخانی، پانته آ اسلامی، نشيد نبيان
رتبه سوم:
محوطه ساختمانهای آزمایشگاه و پیش انكوباتور، گروه مشاور تاج- فرزین، امين تاج سليمان، افشين فرزين