گیسو حریری
گیسو حریری در 1980 از دانشگاه کرنل فارغالتحصیل شد. پس از همکاری با چند دفتر معتبر در سانفرانسیسکو و نیویورک، دفتر معماری حریری و حریری را در سال 1986 تأسیس کرد. او علاوه بر کار حرفهای،  از 1987 در دانشگاههای کلمبیا، کرنل، مک گیل (Mc Gill) و مدرسة طراحی پارسونز تدریس کرده است.
 
مژگان حریری
مژگان حریری مدرک کارشناسي معماری را در 1981 و پس از تدریس زیر نظر کالین رو (Colin Rowe)، و مدرک کارشناسی ارشد در رشتة طراحی شهری را در 1983 از دانشگاه کرنل دریافت کرد. او پس از کارآموزی در دفتر جیمز استوارت پولشک و همکاران (James Stewart Polshek & Partners)، همراه با خواهرش گیسو، دفتر معماری حریری و حریری را در سال 1986 تاسیس کرد.
 
پروژههای دفتر حریری و حریری به دلیل کیفیت و نوآوری جوايز متعددی - از جمله جایزة معتبر آکادمی امریکا – دریافت کرده و در نمایشگاه خانة غیرخصوصی (Un-Private House) موزة هنرهای معاصر نیویورک نيز ارائه شدهاند.
 
نادر تهرانی
نادر تهرانی دو مدرک کارشناسی در رشتههای هنرهای تجسمی (1985) و معماری (1986) از مدرسة طراحی رد آیلند (Rhode Island School of Design) دریافت کرد. او پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه هاروارد (Harvard GSD)، دورهای را برای مطالعة تاریخ و تئوری معماری در انجمن معماری لندن (AA) طی کرد. نادر تهراني علاوه بر تدریس در دانشگاههای هاروارد، رد آیلند و انستیتو تکنولوژی جورجیا، در حال حاضر رئیس بخش معماری انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT) است. تهرانی دفتر حرفه ای خود Office dA را در 1991 تأسیس کرد. او پیش از این عضو هیئت داوران جایزة معمار 83 بوده است.
 
نسرین سراجی
 نسرین سراجی متولد تهران و فارغالتحصیل انجمن معماری لندن (AA) استاو پس از کسب رتبة اول در مسابقة طراحی مرکز موقت آمریکایی، آتلیة سراجی را در 1990 در پاریس تأسیس کردسراجی از سال 1993 در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه پرینستون تدریس کرده و هم اکنون رئیس بخش معماری دانشگاه کرنل استسراجي علاوه بر کار حرفهای، در سال 2006، با حکم ریاست جمهوری، به مقام ریاست مدرسة عالی معماری پاریس دست یافت و همان سال مجدداً رئیس بخش معماری و هنر آکادمی هنرهای زیبای وین شداو همچنین در سال 2006 به پاس خدماتش در عرصة معماری، مدال “Chevalier des Arts et des letters” را از وزیر فرهنگ فرانسه و در سال 2008 مدال نقره را از انجمن معماري فرانسه و مدال “ “Chevalier dans l’ordre national du Mériteرا با حکم ریاست جمهوری فرانسه دریافت کردسراجي پیش از این عضو هیئت داوران جایزة معمار 84 بوده است.
 
هادی تهرانی
هادی تهرانی متولد 1334 تهران و فارغالتحصیل دانشگاه فنی برانشوایگ ( Braunschweig) در سال 1984 است. او پیش از تأسیس دفتر کار شخصی خود در 1990، در دفتر پروفسور یواخیم شورمان (Joachim Schurmann) در کلن کار کرده است. در سال 1991 دفتر معماران برت (BRT) را در هامبورگ تأسیس کرد و در پروژههای بینالمللی متعددی فعالیت داشته است. او پیش از این عضو هیئت داوران جایزه معمار 84 بوده است.