رتبه اول: آپارتمان شماره یک محلات، رامین مهدی زاده
رتبه دوم: خانه بیدآباد، اصفهان، احسان حسینی، الهام گرامی زاده
رتبه سوم: آپارتمان شماره 17، تهران، دفتر طراحی زتا، رضا نجفیان، رضا مفاخر