رتبة‌ اول: ویلای امیر، علیرضا تغابنی، دفتر دیگر
رتبة دوم: خانة گلابدره، بیژن صفوی و وفا وفائی
رتبة سوم: اسنک بار دایره، فرشاد مهدی‌زاده