رتبه اول: خانه درون، دفتر معماري الگو‏، مهران خوشرو

رتبه دوم: خانه دوست، دفتر معماري ايهام، رضا پولادوند

رتبه سوم مشترک: خانه باغ برج، استوديو معماري ب.ا، بابک کريم پور، علي شفيق

رتبه سوم مشترک: خانه باغ ارديبهشت، محمد وارسته، رزا تبادار