فرامرز شريفي
فرامرز شريفي متولد 1315، در سال 1342 با درجة عالي از دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران فارغالتحصيل شده. از سال 1347 تا 1372 در دفاتر مهندسي مشاور و از سال 1372 در دفتر شخصي خود به كار مشغول بوده است. فرامرز شريفي در سال 79 به دريافت نشان پيرنيا و لوح قدرداني و سپاس از جشن شصتمين سال تأسيس دانشكدة هنرهاي زيبا و در سال 81 به رتبة پنجم جايزة بزرگ معمار نايل آمده است. او از سال 79 تا 81 نيز عضو كميتة معماري (حوزة معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران) بوده است.
 
علياكبر صارمي
علياكبر صارمي متولد 1322، دانشآموختة دانشگاه تهران، دكتراي معماري را از دانشگاه پنسيلوانيا گرفته و در دانشگاههاي تهران، بهشتي، فارابي و آزاد تدريس كرده. از سال 1359 رئيس هيئت مديره و مسئول بخش طراحي دفتر مهندسان مشاور تجير بوده و كتابها و مقالات زيادي به چاپ رسانده است. چندين پروژة دفتر او در نشريات داخلي و بينالمللي چاپ شده و در مسابقههاي معماري جوايزي كسب كردهاند.

شاميل محمدزاده
شاميل محمدزاده متولد 1324، فارغالتحصيل معماري از دانشگاه شهيد بهشتي در 1351، با دفاتر و مهندسان مشاور همكاري داشته و در دفتر شخصي خود نيز كار حرفهاي انجام داده. او داراي شش سال سابقة تدريس در دانشگاه آزاد است و در سال 80 از زمرة برندگان جايزة معمار بوده است.

آرمين دانشگر