رتبه اول: مدرسه ابتدایی جدگال، چابهار، آرش علی‌آبادی

رتبه دوم: ساختمان اداری – تجاری هیترا، تهران، هومن بالازاده

رتبه سوم: حیات بیمارستان نیک، اصفهان، معماران زمینه،  مریم یوسفی، مرتضی ادیب

تقدیر شده: ساختمان اداری سرو، تهران، دفتر معماری تموز، هومن تهمتن زاده، مرجان بنایی، حسین صلواتی خوشقلب