رتبه اول: ساختمان مسکونی پاکت، معماران رویداد،‌ زهرا آرمند، مصطفی امیدبخش

رتبه دوم: 16، دقیقه، استودیو معماری پی، حسین ابراهیم زاده

رتبه سوم: عمارت نظر، دفتر معماری میان، ابوذر صالحی، مهشید کریمی