رتبه اول: خانه‌ای میان دو کاج، زاهدان، کامبیز مشتاق گوهری

رتبه دوم: راه شهر کلات کشتاران، جزیره قشم، بهزاد ریاضی

رتبه سوم: رستوران بازار (مصطفی)، تهران، حمیدرضا گذریان