رتبه اول مشترك: معماران رويداد، زهرا آرمند، مصطفي اميد بخش، خانه ما گلستانه
رتبه اول مشترك: دفتر معماري تجربه زمان ما، هانيه عليزاده نوغاني، محمود علي اصغري گنجي، خانه بزرگمهر
رتبه دوم: دفتر فرآيند منطقي در طراحي معماري، احسان حسيني، الهام گرامي زاده ناييني، ويلاي آنا و سعيد
رتبه سوم مشترك: استوديو طراحي براكت، شروين حسيني، باغ جنت
رتبه سوم مشترك: دفتر ديگر، عليرضا تغابني، ويلاي برادر كوچك‌تر