کامران افشارنادری
پس از گذراندن تحصيلات در دانشگاه تهران و جنوا (ايتاليا) و هفت سال فعاليت حرفهاي در ايتاليا، در سال 1372 به ايران بازگشت. از همان سال به تدريس در دانشگاه آزاد، فعاليت حرفهاي طراحي و نظارت و همچنين نوشتن مقالات نقد و تئوري معماري مشغول شد.
افشارنادري از بدو تأسيس جزو همكاران مجلة معمار بوده و تاكنون بيش از 130 مطلب و مقاله و همچنين 3 كتاب از او منتشر شده استبرخي از نوشتهها و مصاحبههاي او در انگلستان، سويس، آلمان، ايتاليا، كويت و آمريكا نيز منتشر شدهاندافشارنادري تاكنون در داوري مسابقات متعدد از جمله جايزة معمار حضور داشته است.
در 25 سال سابقة حرفهاي بخش عمدة فعاليت او درخصوص پروژههاي بينالمللي بوده است.
 
مهرداد حدیقی
تحصیلات تکمیلی معماری را در دانشگاه کورنل و مریلند گذرانده و در کارهای دانشگاهی بیشتر بر مقایسة بین هنر، تئوری، نقد و اصول سازندة معماری قرن بیستم متمرکز بوده است. از جمله طرحهای او که در مسابقههای مختلف جایزه گرفتهاند، فضای عمومی در شهر جدید امریکايی، آتلانتا، میدان الکساندر در برلین، مؤسسة فرهنگی اتریش در منهتن، و باغ صلح است. چیدمانهايی هم برای گالریهای هنری در واشنگتن و نیویورک داشته. انجمن معماری نیویورک او را به عنوان یکی از شش معمار جوان برجستة دنیا معرفی کرده و مجلة  Architectural Record  دفتر او را در فهرست 10دفتر جوان پیشرو در دنیا قرار داده استمجلة شارستان هم یک تکنگاری را به کارهای او اختصاص داده است.
 
حسين شيخ زينالدين
كارشناس ارشد معماري از دانشكدۀ هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، فعاليت حرفهاياش را بهعنوان مهندس مشاور از سال 1353 آغاز كرده استاز 1361 در هيئت مديرۀ مهندسان مشاور باوند عضويت داشته و اكنون مديرعامل باوند استاو در طراحي و مديريت پروژههاي گوناگون مشاركت داشته و در سالهاي 71-1387 در حدود 12 شوراي علمي و تخصصي معماري و شهرسازي عضويت داشته و همچنين داور 9 مسابقه بوده است.
تدريس در رشتۀ معماري دانشكدۀ هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، علم و صنعت و دانشگاه آزاد اسلامي از جمله فعاليتهاي آموزشي اوستاز او مقالات متعددي در نشريات تخصصي معماري منتشر شده و همچنين عضو هيئت تحريريۀ برخي از مجلات معماري و شهرسازي بوده استحسين شيخزينالدين نشان معماري ايران (استاد پيرنيارا دريافت كرده و از جمله معماران برگزيدۀ سال 1379 بوده است.
 
بهرام کلانتری
متولد سال 1349 در تهران و كارشناس ارشد معماری از دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی استدر سال 1382 دفتر معماری آراد را به اتفاق کورش دباغ تأسیس کرد که در مسابقات متعدد حائز رتبه شدهمقالات و پروژههای مختلفی نیز در نشریات ایرانی و خارجی از او به چاپ رسیده استانتخاب کارخانة پایکار بنیان پانل در سال 2008 در فستیوال جهانی معماری در بارسلون (WAF)، کسب رتبة اول جایزة معمار در سال 1386 برای کارخانة پایکار بنیان پانل، کسب رتبة اول مسابقة معماری داخلی براي پروژة رستوران لانژ در سال 1387 و همچنین کسب رتبة نخست مسابقة معماری داخلی براي پروژة رستوران تاچ در همان سال از جمله پروژههای برندة شرکت آراد هستند.
 
آرش مظفري
متولد سال 1350 و كارشناس ارشد معماري از دانشگاه آزاد اسلامي استدر سال 1378 فعالیت حرفهای خود را آغاز كرد و پس از آن در سال 1384 با تأسیس شرکت شاخة تجربی معماری [کلانشهربه فعالیتهای خود ادامه داد
او تاکنون موفق به کسب چندین رتبه در مسابقات و جوایز معماری داخلی و بینالمللی شده است، از جمله دریافت رتبة اول جایزة معمار 92 در بخش بازسازی و مرمت برای مجموعة باغ موزة قصر و کسب عنوان موزة برگزیدة سال در زمینة خلاقیت و نوآوری از سوی کمیتة ملی موزههای ایران (ایکومدر سال 91‌، رتبة دوم جایزة معمار در سال 90 در بخش مسکونی برای مجموعة مسکونی کاشانک و دریافت رتبة سوم جايزة بزرگ معمار 80  و نامزد فینالیست جايزة بزرگ معماري بنياد آقاخان در ژنو در سال 2004 برای كارخانة نيپكو در اشتهارد.
ارائة مقالات و پروژههای متعدد در نشریات معماری ایرانی و خارجی و سابقة تدریس در دانشگاه آزاد هنر و معماری تبریز از سال 84 تا 86 از دیگر فعالیتهای او بوده است.