يادداشت
شمارههاي آينده / سهيلا بسكي                                                                                                      

رويداد
مراسم سومین شب معمار/ حبيب قديرزاده                                                                                        
چهارمين جايزة معماري ‌‌داخلي ايران / سيده مطهره موسوي                                                                   

كتاب و نشريات / هانيه منصوري / ترجمة آزيتا ايزدي

نامة رسيده                                                                                                                           

نقد و نظر
معماري مساجد، از قرن هفتم تا امروز/ نگار حكيم                                                                               
خواندن بافت موجود / انريكه سوبخانو، فوئنسانتا نيتو/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                  
از تأسيسات زيربنايي تا فرهنگ فراغت: پاركهايي كه روي مسيرهاي رفتوآمد ساخته ‌‌شدهاند / هوبرتوس آدام / ترجمة آزيتا ايزدي             
جوليا مورگان اولين معمار زن / ترجمه و تدوين: زهره بزرگنيا                                                                

پروژه
کتابخانة مرکزی دانشگاه علم و صنعت، فرهاد احمدي                                                                          

پروژههاي جايزه معمار‌‌
مجموعة فرهنگي ـ ورزشي جانبازان و معلولان، تهران، شاخة تجربي معماري ‌‌كلانشهر                                    
مجموعة خانوادگي نازدلكده، مازندران، گروه معماری کلیاس کویر                                                           
ساختمان اداريـتحقيقاتي پردازش سامانههاي پايدار (P.S.P)، تهران، دفتر معماري الگو                                

از ايران
مجموعة شیخ صفیالدین اردبیلی، اردبیل / متن و عكس: بابك زيرك                                                         
معماري مسكوني جزيرة قشم / فرامرز پارسي                                                                                      
حاشية خليج “هميشه” فارس / سهيلا بسكي                                                                                       

ساختوصنعت‌‌
ساخت صنعتی ساختمان و معماران / كيوان سليمي                                                                              

در جهان 
خانۀ کوچک، توکیو، دفترمعماری SANAA (كازويو سجيما و همكاران)/ ترجمة آزيتا ايزدي                             
تئاتر و مرکز فرهنگی در هلند، دفتر معماری SANAA (كازويو سجيما و همكاران) / ترجمة آزيتا ايزدي               
دربارة رنگ / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                                     

​مقالات رسيده
اکوموزهها، توسعة توریسم بر مبنای الگوی توسعة پایدار/ پویا میریوسفی                                                   
خانة اقلیمی کینگ اسپن / نرگس خاموشیان                                                                                      
خانههای کاشان دورة قاجار / ندا تاکی