سرمقاله
اصالت (اوريجینالیتی) و معماری / كامران افشار نادري                                                                          

كتاب و نشريات                                                                                                                     

رويداد
عبدالعزيزفرمانفرمائيان، پدر مهندسي مشاور ايران، درگذشت                                                                 
مسابقات ‌‌طراحي A ايتاليا، 2013، دفتر معماری بینالار، ناصر نصیری، طاهر نصیری                                      

نقد و نظر
وقتی ميگوييم «تألیف» از چه حرف میزنیم / عليرضا تغابني                                                                 
اوريجینالیتی / آرماند درور                                                                                                            
تبلیغات و ایدههای اوريجینال / حبیبه مجدآبادی                                                                                

پروژه / ترجمة آزيتا ايزدي
سالن جدید نمایشگاه بازل، هرتزوگ و دمرون                                                                                     
مرکز تجاری و خدماتی ولکانوبونو (آتشفشان خوب)، ناپل، ایتالیا، کارگاه ساختمانی رنتسو پیانو                        
تونل باد ‌‌‌‌فرراری، مارانللو، ایتالیا، کارگاه ساختمانی رنتسو پیانو                                                                
مجموعة گردشگري «پديدة كيش»، جنوبغربی جزیرة کیش، بهرام شيردل                                               
كارهاي مهرداد يزداني، داور جايزة معمار 92                                                                                     
ساختمان مسکونی چیذری، تهران، دفتر معماری بنسار(محمد مجیدی)، دفتر معماری داخلی باغ ایرانی(مهسا مجیدی)                              
مجتمع آموزشی بینیسالم، مایورکا، اسپانیا، پپ ریپول، خوان میگل تیزون                                                  
دبستان دخترانة حق پناه، اصفهان، دفتر فضا، رويداد، شهر                                                                     

گفتگو / ترجمة آزيتا ايزدي
گفتگوی کامران افشار نادری با اریک اوون موس                                                                                 

از ايران
بازار وکیل شیراز/ متن و عكس: بابك زيرك                                                                                       

در جهان: ترجمة آزيتا ايزدي
خبرهاي كوتاه                                                                                                                          

مقالات رسيده 
معماری و تزئینات مجموعه بنای سرهنگآباد زواره / نجمه هاشمي، مريم هاشمي