پيش درآمد
انسان، معماری و محیط                                                                                                               

سرمقاله
معماری؛ انسان و محیط / فرهاد احمدی                                                                                            
رويداد
يادي از رُستُم وُسکانیان / آرمن ميناسيان                                                                                          
مؤسسة تهران / سوده نيكمنش                                                                                                      
نامة رسيده
فروشگاه بينام، برگزيدة فستيوال جهاني معماري WAF)2013                                                              

نقد و نظر
رابطة شهرها و محیط، روایت شمال و جنوب / سید مهدی طباطبائی اردکانی                                               
نگاهی انتقادي به ليد / آمیتیس امیرشاهی                                                                                         
آسبادهای ایرانی، نخستین ساز و کار کاربرد انرژی باد / کامبیز مشتاق گوهری                                            
نقش کشاورزی شهری در‌‌‌هم‌‌پیوندی شاخصهای پایداری محیط / احمد پورمختار، هادی شجاعی                      
آنا هرینگر؛‌‌ معمار خاك ‌‌و ‌‌انسان / لیلا خدابخش                                                                                   

گفتگو
کوششی سبز / گفتوگو با فرهاد احمدی و تجربة حضور در مسابقهها                                                        

پروژه
معجزة خاک، تجربة پویا خزائلی پارسا در معماری خاک / گردآوری: مریم مهدیه                                          
خانة خورشيدي ميگون / احمدرضا سياپوش، علي اميرصالحي، جيران فرور                                                  
نمونههاي موردي / نسترن نامور، مهناز حسيني                                                                                   

مسابقه
نسل جدید ساختمانهای خورشیدی، مسابقة دانشجویی Solar Decathlon/ کامبیز مشتاق گوهری            

پروژة دانشگاهي
بازتعریف توسعة پایدار در محیطهای شهری / شادي سجاد                                                                    
مجتمع زيستي پايدار در حاشية زايندهرود، پروژة دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان                                       
سه طرح / مهناز حسيني                                                                                                               

از ايران
پل خواجو، اصفهان / متن و عکس: بابک زیرک                                                                                    

مقالات‌ رسيده
زير ‌يك ‌سقف ‌سبز،‌ بام زنده، آکادمی علوم کالیفرنیا، سانفرانسیسکوترجمة احمد یحییپور، فائزه محسنی         
معماري اكولوژيكي، طراحي براي احياي زيست بوم (نمونة موردي: پروژة شمارة 4، اوردوس 100)ويلا در مغولستان، رافي سگالترجمة احمد يحييپور، سجاد سليمانزاده