سرمقاله
مسابقة معماری، بازی پرتنش / نگار حكيم                                                                                          

يادبود
گفتگوی علی کیافر با هوشنگ سیحون..                                                                                           

نقد و نظر
مسابقههای طراحی‌ تفاوت ناشی از فرآيند رقابت است / بنجامین هاسباخ / ترجمة آزيتا ايزدي                          
شهر موضوعی مربوط به منافع عمومی است / دفتر معماري لدرر/ ترجمة آزيتا ايزدي                                     
جایزۀ هولسیم برای معماری پایدار، شناسايیپروژههایپیشرو/ ترجمة آزيتا ايزدي                                        
تحول در مناسبات وکارکردهای مسابقات معماری / سیدرضا هاشمی                                                         
عادت مسابقه / امين تاج، افشين فرزين، واو استوديو                                                                              

پروژه
مرکز سینمايی و مقر جشنوارۀ بینالمللی فیلم بوسان، کرةجنوبی، کوپ هیملبلائو وولف پريكس و شركا / ترجمة آزيتا ايزدي                        
هتل پنج ستاره و دنیای یخ و برف ،استراحتگاه کوهستانی، چین، کوپ هیملبلائو وولف پريكس و شركا / ترجمة آزيتا ايزدي                         
مسابقۀ طراحی بندر هومبولد، برلين، هادي تهراني / ترجمة آزيتا ايزدي                                                     
احیاي شهرك مسكوني: ورک بوند، وین، دفتر معماري پراشلگودرزی / ترجمة آزيتا ايزدي                            
حلقۀ گوآنگ ژو، چین، جوزف دی پاسکوآله / ترجمة آزيتا ايزدي                                                              
چند پروژه از دفتر معماری دلوگان میسل / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                

از ايران
مسجد جامع قزوين / متن و عکس: بابک زیرک                                                                                    

مقالات رسيده
شهر دانشگاهی بینالمللی پاریس / ترجمه و گردآوري: سميه ابراهيمي، مهدي عليرضايي