رتبه اول: نمایشگاه و انبار مبلمان، تهران، دفتر معماری بن سار، محمد مجیدی
رتبه دوم:
ساختمان تله متری و كنترل از راه دور آب تهران، دفتر معماری هسته طراحی، سام تهرانچی
رتبه سوم:
هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری، تهران، گروه معماری پادیاو پارت، بهرام شكوهیان
رتبه چهارم:
ایستگاه مترو گلشهر، کرج، مهندسان مشاور همگروه، فرزاد روزپی
رتبه پنجم (مشترك):
دفتر مركزی پاژنگ خودرو، تهران، دفتر معماری حریرچی و همكاران، زند حریرچی
رتبه پنجم (مشترك):
استخر سرپوشیده و سالن بدنسازی، مازندران، آرش مظفری و آرشیا شعله