سرمقاله
خانه در جهان در حال تحول / حبيبه مجدآبادي

نقد و نظر
کالبد فرهنگی که پوست میترکاند / باوند بهپور..
کوی وایزنهوف / ترجمة آزيتا ايزدي
سوسیوپولیس / ایمان رئیسی، مازیار قاسمینیا
چرا ژاپن چنین مشتاق خانهسازی است؟ / الستیر تاونسند  /ترجمة آزيتا ايزدي
مستند «خانة ایدهآل»، اثر آلن دوباتن / امیر حسین رفعتی
ونکووریسم: حل معمای شهری تحملپذیر / نرجس میری، رانا غمامی

گفتگو
گفتگوي حبيبه مجدآبادي با سو فوجیموتو / ترجمة آزيتا ايزدي
خانههای وین، گفتگوي حبيبه مجدآبادي با آرمین دانشگر

پروژه
خانهای برای تمام فصول، جان لین / ترجمة آزيتا ايزدي
سه خانه از دفتر معماری وو ترونگ نگیا در ویتنام / ترجمة آزيتا ايزدي
آپارتمان در کامی تاکادا، توکیو، ژاپن، دفتر معماری تاکاشی یاماگاتا / ترجمة آزيتا ايزدي
خانۀ اطلس ،اُزاکا، ژاپن، دفتر معماری توموهیرو هاتا و شرکا / ترجمة آزيتا ايزدي
دو پروژه از دفتر معماري بوژگان

از ايران
خانه از آغاز پهلوی اول تا دهۀ40 شمسی / سید محمد بهشتی
ادبیات مسکن در معماری الگویی ایران / فرامرز پارسي
اصفهک؛ روستایی که هست / کاوه منصوری

مقالات رسيده
زندهسازی فضاهای شهری، زندهسازی کاربرد میدان امام (توپخانه)، علی کیافر
معمارى! مردمى يا بازارى؟ / كامران افشارنادري

نامة رسيده
شمارة ‌ 84/ محمدرضا قدوسي