رتبه اول: پردیس سینمایی پارک ملت، مهندسان مشاور حرکت سیال، کاترین اسپریدونف، رضا دانشمیر
رتبه دوم:
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک، تایلند، مهندسان مشاور نقش جهان پارس، سید هادی میرمیران، حمید میرمیران
رتبه سوم:
سینماتوگراف موزه سینما، دفتر معماری ساختار طرح، هومن سلامت