رتبه اول: سازه بامبو، پویا خزائلی پارسا
رتبه دوم:
خانه یارمند، اصفهان، شروین حسینی
رتبه سوم:
دهكده خانوادگی خلیلی، مازندران، دفتر معماری سهراب رفعت و همکاران