رتبه اول: موزه سازه های آبی، شیراز، علی سوداگران، نازنین کازرونیان
رتبه دوم: سلف سرویس دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، دفتر موج نو معماری، لیدا الماسیان، شاهین حیدری
رتبه سوم: تبدیل یک خانه مخروبه به دفتر مهندسان مشاور باوند، اصفهان، فرخ زنوزی، نریمان پیراسته بروجنی، محمد عرب