مهدی علیزاده
متولد 1314، فارغالتحصيل دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است. 45 سال سابقة كار حرفهاي و كارنامة درخشاني شامل پروژههاي بديع مسكوني و پروژههاي بزرگ اداري و صنعتي دارد.
 
سیدرضا هاشمی
فارغالتحصيل رشتة معماري از دانشكدة هنرهاي زيبا در سال 1349، كار حرفهاي را بهعنوان كارشناس اولين طرح جامع همدان آغاز كرد. سيدرضا هاشمي در مشاغل بعدي در شهرداري همدان و سازمان مسكن و شهرسازي همدان، پس از آن بهعنوان معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي، و سرانجام معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در سال 79-1378، مجري بسياري از طرحهاي پژوهشي و آموزشي از جمله طرح كالبدي ملي ايران، تدوين اولين مقررات ملي ساختمان ايران و مديريت بيش از صد طرح پژوهشي شهرسازي و معماري بوده است.
علاوه بر اين همه، او تاكنون عضو هيئت داوران مسابقات و جشنوارههاي مهندسي ايران،‌ مدير مسئول و سردبير مجلة‌ آبادي (1376-1370)، مدير مسئول و سردبير مجلة‌ معمار (1382-1377)،‌ مؤسس جايزة معماري آبادي و جايزة بزرگ معمار بوده و از 1380 تاكنون مدير پروژههاي مختلف در پژوهشكدة‌ توسعة‌ كالبدي و هماكنون رئيس هيئت امناي پژوهشكده است.
 
بهرام شیردل
فارغالتحصيل معماري از دانشگاه تورنتو و فوقليسانس معماري از آكادمي هنر كرنبروك ميشيگان،‌ مديرعامل مهندسان مشاور شيردل و همكاران، داراي سابقة‌ تدريس در مدرسة‌ معماري لندن، انستيتو معماري كاليفرنياي جنوبي،‌ دانشگاه هاروارد، دانشگاه ايالتي اوهايو،‌ ايلينويز، ... است و مدير طراحي RmJm در دوبي بوده استاو در برخي از مسابقات بينالمللي و همچنين مسابقات ايراني رتبه كسب كرده، از جمله مدال كريستوفر وارن براي طراحي و مدال طلاي طراحي شهري چين. بسياري از طرحهايش در مجلات معماري معروف جهان به چاپ رسيدهاند.
 
کامران افشارنادری
پس از گذراندن تحصيلات در دانشگاه تهران و جنوا (ايتالياو هفت سال فعاليت حرفهاي در ايتاليا، در سال 1372 به ايران بازگشتاو از همان سال به تدريس در دانشگاه آزاد، فعاليت حرفهاي طراحي و نظارت و همچنين نوشتن مقالات نقد و تئوري معماري مشغول شد.
افشارنادري از بدو تأسيس جزو همكاران مجلة معمار بوده است و تاكنون بيش از 130 مطلب و مقاله و همچنين 3 كتاب او منتشر شده استبرخي از نوشتهها و مصاحبههاي او در انگلستان، سويس، آلمان، ايتاليا، كويت و آمريكا نيز منتشر شدهاندافشارنادري تاكنون در داوري مسابقات متعدد از جمله جايزة معمار حضور داشته است.
در 25 سال سابقة حرفهاي بخش عمدة فعاليت او درخصوص پروژههاي بينالمللي بوده است.
 
كريس بُس
فارغالتحصيل معماري دانشگاه اشتوتگارت و استاد دانشگاه تكنولوژي يو تي اس (UTS) سيدني است. از او مقالاتي در نشريات مختلف از جمله ايپلاسيو (A+U)، آركيتكچرال ريكورد (Architectural Record)، دوموس (Domus) چاپ شده. وي از سال 2001 در نمايشگاهها و مسابقات مختلفي شركت كرده و جوايز متعددي دريافت كرده. از آن جمله ميتوان به جايزة طراحي داخلي سالهاي 2005 و 2009 ، معماران مؤلف  2008 و 100 اثر مؤثر سال 2009 اشاره كرد. او همچنين در سال 2009 داور فستيوال جهاني معماري بارسلونا (WAF) بوده است.
بس كه سالها مطالعة الگوريتمي سازههاي ارگانيك و ادراك فضايي منتج از آن را پاية كار خود قرار داده از شركاي دفتر معماران پي تي دبليو (PTWو مدير شركت لاوا (LAVA) است. و در توسعة پروژة مكعب آب پكن، برندة جايزة نهمين بينال معماري ونيز، نقش بنيادي داشته است.