رتبه اول: ساختمان صحرا، کرمان، دفتر"ما"،  محمود ابراهیمی، علی بهمنیار

رتبه دوم: ساختمان سایه، تهران، دفتر معماری علی حقیقی

رتبه سوم مشترک: ساختمان چندخانواری سمن، لواسان، احمد رضا باباشاهی

رتبه سوم مشترک: ساختمان پرسیکا، تهران، دفتر معماری بوژگان، حامد بدری احمدی