رتبة‌ اول: آپارتمان مسکونی در آبادان، فرشاد مهدی‌زاده،‌ رها اشرفی امینه
رتبة‌ دوم: مجموعة‌ مسکونی کاشانک،‌ آرش مظفری،‌ شاخة تجربی معماری کلانشهر
رتبة سوم: خانة‌ آجر بافت، علیرضا مشهدی‌میرزا