گزارش داوري

• جايزه معمار 1400

    برندگان

• گروه مسكوني تك‌واحدي

• گروه مسكوني آپارتماني

• گروه بازسازي

• گروه عمومي

 

   تقديرشدگان

• گروه مسكوني تك‌واحدي

• گروه بازسازي

• گروه عمومي

 

 نامزدها

• گروه مسكوني تک‌واحدي

• گروه مسكوني آپارتماني

• گروه بازسازي

• گروه عمومي

 

 نيمه‌نهايي

• گروه مسكوني تك‌واحدي

• گروه مسكوني آپارتماني

• گروه بازسازي

• گروه عمومي

 

 

 

 

مدیر مسئول: رضا امیررحیمی

مدیر امور مالی: گیتی وقاری

 ویراستار نمونه خوان: هانیه منصوری

مدیر تبلیغات: زهره حاجی علی

مدیر فروش و اشتراک: آمنه دلدار

مترجم و ویراستار: آزیتا ایزدی

مدیر فنی و هنری: عزیزه درفشی

گرافیست: مسعود مصیبی

مدیر اجرایی، دستیار عکاس: لیلا عسکری

تحصیلدار و عکاس سایت: علی ابوالفتحی

لیتوگرافی:‌ جوهری

چاپ و صحافی: صنوبر

قیمت: 70 هزار تومان