رتبةاول: منظرآرايي بازار محلات، ‌‌استان مركزي، مهندسان مشاور نگين شهر آينده
رتبة
دوم:گالري آبي،تهران، طراحان و بناكنندگان زاو
رتبة
سوم: كافي شاپ سون(7)، قزوين، طاها حسين طباخها، سارا سليمي ثابت