رتبه اول: عمارت جان،‌ دفتر معماری همکاران تهران،‌ علیرضا طهمورثی

رتبه دوم: ویلای امجد، حسین نمازی

رتبه سوم : آرت رزیدنسی سه‌بر، محسن خزدوز، ادیب ایروانی، حسین پنجه‌پور