رتبه اول:‌خانه پیشوا: دفتر معماری علی حقیقی،  علی حقیقی

رتبه دوم: ویلای مادی، دفتر معماری دیدا، مسعود حاتمی

رتبه سوم: خانه نهال، استودیو معماری ایوان،‌ امیر افغان