رتبه اول: ساختمان مسکونی کناراب، رضا حبیب‌زاده

رتبه دوم: ساختمان مسکونی سرو، گروه معماران رواق، سیدیوسف رضوی، امیرحسین منتظر

رتبه سوم: ساختمان مسکونی 106 مهرشهر‏، استودیو معماری فرامتن، استودیو طراحی معماری پراگماتیکا، حسن اسناوندی، محمدرضا محب‌علی، ‏‌نسترن نصیری