رتبه اول: خانه مربع، اصفهان، آمنه بختیار

رتبه دوم: ساختمان مسکونی سی، تهران، حامد بدری احمدی، فاطمه شریعتی، دفتر معماری بوژگان

رتبه سوم: پنج به علاوه یک، تهران، مصطفی امیدبخش، زهرا آرمند ، معماران رویداد