آلبوم دکو - مدرنهای تهران/ كاوه
قبل از دکو
بهارستان - تقریباً کاملاً دکو- مدرنیستی!
استتیک پیچیدة بازار تهران
آرت دکو در لالهزار
دانشگاه تهران
در شیراز