سرمقاله
مسائل معماران جوان / سید رضا هاشمی
 
نظر
زيباشناسي معماري / جان جي. هالدين، ترجمه د. سمرقند
تفكر هايدگر درباره معماري / كريستين نوربرگ شولتز، ترجمه نير طهوري
دكارت، فيلسوفي كه بايد او را در عرصه معماري بازشناخت / منوچهر مزيني
 
معرفی 
كامران ديبا: مدرن اندلسي
سيد هادي ميرميران: تازه ترين اجراها
كارهاي تازه مهندسان مشاور تجير
اسماعيل طلايي: تجربه هفت ساله
عمارت زعفرانيه: ناهيد برياني، بيژن شافعي
 
معماري ايران
مسجد جمعه اصفهان / كامران افشارنادري
گاوهاي سنگي، شيردالهاي گچي، و بامهاي شيبدار: خاستگاه هاي سبك نو هخامنشي / سيروس سميعي، ترجمه آبتين گلكار
 
در جهان
جان هيداك: معمار، نويسنده و آموزگار
 
طراحي
كارخانه روياها / ترجمه ميترا هوشيار
كارهاي وحيد ملك
 
ساخت و صنعت 
سازه هاي هوشمند / عبدالحسين جلوه
معماري با حداقل انرژي / اميد صابري