سرمقاله
كارنامه سه ساله / سید رضا هاشمی
 
نظر
پديده مكان / كريستين نوربرگ شولتز، ترجمه نير طهوري
معني و تعبير در معماري / منوچهر مزيني
 
نقد
سفارت ايران در برزيل / مهندسان مشاور شيردل و همكاران
 
معرفی 
فرهاد احمدي
بهرام شكوهيان
جواد خراساني
احمد مزين
محمد عقيلي
فيروز فيروز، بابك مستوفي
 
معماري ايران
تهران و تروكادرو/ سيروس سميعي، ترجمه آبتين گلكار
 
در جهان
برآمدن طرح از زمينسار/ بينش و روش معماري زاها حديد / د. سمرقند
در دوره ملالت / والتر ناگل، ترجمه آبتين گلكار
«خوش به حالت آمريكا، قصرهاي قديمي نداري» / فريار جواهريان
 
طراحي
پاپ آرت و پيدايش پست مدرنيسم / حسن مهرابي
طرحهاي سهراب وثوقي / ترجمه آرماند درور
بخش پنهان كوه يخ / ترجمه ميترا هوشيار