سرمقاله
زبان دوم / سيد رضا هاشمي
 
نظر
اصول معماري در عصر نيست انگاري / راجر اسكروتن / ترجمه د. سمرقند
معماري به مثابه متن / محمدرضا شيرازي
لوكوربوزيه دست نيافتني / ويليام كرتيس / باوند بهپور
متن سخنراني لوكوربوزيه درباره پروژه مارسي / پرويز فروزي
 
عناصر معماري
عناصر معماري / كامران افشارنادري
 
معرفی 
حسين شيخ زين الدين با گفتگويي درباره زبان و تكنيك
 
مسابقه
طرح پاويون هاي vip و v vip در فرودگاه بين المللي امام خميني / مهندسان مشاور شارمند
 
از ايران
پرديسان ايران / طرح هاي مرمت و احيا در يزد و ابركوه / سازمان ميراث فرهنگي كشور
بهشت ـ باغ هاي شرق و غرب / امانوئل گومز انواربه / ترجمه شيرين رضايي
باغ / سهيلا بسكي
تحول معماري مسكن ايراني در دهه هاي نخست قرن / نگار حكيم
ايستگاه راه آهن مشهد / محمد خبازي
 
در جهان
پايانه دريايي يوكوهاما / فرشيد موسوي / الخاندرو زائرا پولو/ ترجمه پرديس فروزي و باوند بهپور
 
طراحي داخلي
فروشگاه ها و ويترين ها / حبيبه مجدآبادي / ترجمه پرديس فروزي

طراحي
بنيان گذار گمنام: ژان پرووه / حسن مهرابي
بي. اند. او و طراحي براي انسان / آرماند درور

هنرهاي تجسمي
پرويز تناولي / حسن مهرابي