در بم
 
كتاب 
جنگ میان معماری و نظام كارخانه داری / میكله كالزاوارا /ترجمه آبتین گلكار
زیست - مكان: تفكر و عمل در زیست بوم منطقه ای / رابرت ل.تایر/ ترجمه شیرین رضایی
 
رویداد 
جستجوی هویت ملی در معماری امروز، آری یا نه؟
سخنرانی محسن مصطفوی، رئیس مدرسه AA در تهران
 
نظر 
معماری منطقه گرای انتقادی و كالبدبخشی به «هویت» در برخی از آثار سیدهادی میرمیران / نگار حكیم
ساخت صنعتی / كلاوس - دیتروایس / ترجمه آبتین گلكار
چندمركزی: مدل سازی یا تعیین واقعیت؟ / سیمین داوودی / ترجمه آبتین گلكار
 
پروژه 
كارهای دفتر معماری و شهرسازی طلایی
پروژه های صنعتی پادیاو پارت
مركز چاپ و انتشارات دارآباد
خاك مسلح و طراحی شهری، شركت خاك مسلح ایران
 
مسابقه 
پروژه بزرگ / راب گریگوری / ترجمه آبتین گلكار
معرفی برخی پروژه های ایرانی شركت كننده در مسابقه
 
ساخت و صنعت 
آجر، از آغاز دوره صنعت تا به امروز/ كامران افشارنادری با همكاری كیومرث افشارنادری
آجر/ علیرضا بهرمان
مرمت و نوسازی ورزشگاه المپیك برلین / هوبرت نینهوف / ترجمه آبتین گلكار
ویژگیها و مزایای ساخت پوسته ای به منظور مرمت و بازسازی / گرد اشمید/ترجمه آبتین گلكار
معمار موفق / پرستو جعفری نژاد
 
از ایران 
گفتگو با سید محمد بهشتی درباره ارگ
تحول معماری در ایران در سالهای 1357-1320 (1978-1940) / عبدالعزیز فرمانفرمائیان
معماری صنعتی ایران بین دو جنگ جهانی / كامران افشارنادری
 
در جهان 
تیپولوژی ساخت صنعتی / آندرئاس كوپ، هرویگ روت، دانیل روتسینسكی / ترجمه آبتین گلكار
معماری برای صنعت / كامران افشارنادری
مركز ترافیك  Vejle، كار شركت طراحی لندسكاپ / آرن سالن / ترجمه شیرین رضایی
خبرهای كوتاه از جهان / گردآوری و ترجمه شیرین رضایی